Sunday, May 17, 2009

Bungkaras Bulusan & Bulusan eGroup

Para man sa mga kabubungto mi sa Bulusan, 2 na grupo an nagdadalagan san pamamagitan san turukalan san ideya sa internet para isulong an ikakaayad san ato bungto mao san pag-preserbar san ato kultura nan Simbahan. Sa niyan an pinakamainit na iristuryahan mao an manungod sini na pagbutang san gasolinahan sa may patio. Ini na site gagamiton mi sa pag-anunsyo san amo man mga opinion manungod sini nan san iba pa na mahahalaga na topic, pareho san mga nagkakawarara an mga kayamanan san simbahan nan an intero na sa kabilugan.

An duwa na grupo mao an Bungkaras Bulusan mao san Bulusan eGroup. Pareho ini naipundar sa pag-inisyar man ni Mr. Abraham G. Tan. Dako-dako na pasalamat kaniya.

Ini na website pwede gamiton para i-pahayag an opinion san kada Bulusanon o kun nano pa man na mga anunsiyo na may hataas na interes para pangatamanon an ato kultura nan bungto sa kabilugan.

KAMPANARYO

No comments:

Post a Comment